top of page

PATVIRTINTA 

VšĮ Panevėžio plėtros agentūros direktoriaus 

2021 m gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-27 

 

VŠĮ PANEVĖŽIO PLĖTROS AGENTŪROS NUOTRAUKŲ BANKO NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 
  
I SKYRIUS   
BENDROSIOS NUOSTATOS   
1. Panevėžio nuotraukų banko (toliau – Nuotraukų bankas) naudojimo taisyklėse (toliau  – Taisyklės) numatytos Nuotraukų banko naudojimo sąlygos ir Nuotraukų banko vartotojų (toliau – Vartotojai) teisės ir pareigos.  
2. Naudodamiesi Nuotraukų banku patvirtinate, kad esate susipažinę su Taisyklių̨ sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.  
3. Interneto svetainę adresu foto.panevezysnow.lt (toliau – Svetainė) administruoja VšĮ Panevėžio plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 148328495, adresas Laisvės a. 11, LT-35200 (toliau – Administratorius).  
4. Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles.  
5. Taisyklių̨ pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo. Jeigu Nuotraukų banko vartotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojasi Nuotraukų banku, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. 
 
II SKYRIUS 
NUOTRAUKŲ BANKO NAUDOJIMAS 
 
6. Nuotraukų bankas – tai internetinė svetainė, kurioje Administratorius talpina nuotraukas, skirtas pristatyti Panevėžio miestą, stiprinti jo pozityvų įvaizdį ir reputaciją, didinti žinomumą.   
7. Teisė naudoti Nuotraukų banko nuotraukas suteikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, kurie laikosi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.  
8. Nuotraukų naudotojas privalo nurodyti nuotraukos autorių ir (ar) autorių teisių turėtoją. Nuotraukos autorius ir (ar) autorių teisių turėtojas nurodomas šalia nuotraukos. 
9. Nuotraukos gali būti naudojamos šiais Panevėžio miesto pristatymo tikslais: 
 9.1 reklamos ir viešinimo kampanijose; 
 9.2 Panevėžio miestą reprezentuojančiose parodose, konferencijose,  projektuose ar iniciatyvose;  
garso ir audiovizualiniuose kūriniuose, kitoje vizualinėje informacijoje; 
 9.3 Panevėžio miestą pristatančiuose leidiniuose, sveikinimuose, elektroniniuose parašuose, raštuose, vizitinėse kortelėse, diplomuose, kituose spaudiniuose, reprezentuojančiuose Panevėžio miestą; 
 9.4 interneto svetainėse, reprezentuojančiose Panevėžio miestą; 
komunikacijoje socialiniuose tinkluose; 
 9.5 ant Panevėžio miestą reprezentuojančių suvenyrų ir reprezentacinių dovanų. 
10. Nuotraukas draudžiama naudoti: 
 10.1 etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, tabako, jo gaminių ir su tabako gaminiais susijusioje, lošimo, greitųjų kreditų bei ribotai apyvartoje esančių daiktų reklamoje; 
 10.2 tais atvejais, kai jų naudojimas galėtų pakenkti Panevėžio miesto reputacijai ir (ar) įvaizdžiui; 
 10.3 komerciniais tikslais. 
11. Nuotraukos naudojamos neatlygintinai.  
12. Atsisiųsdamas nuotraukas iš Nuotraukų banko naudotojas patvirtina ir prisiima atsakomybę, kad nuotraukos bus naudojamos griežtai pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
13. Neteisėtas nuotraukų naudojimas yra draudžiamas ir laikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų autorių teises ginančių įstatymų pažeidimu. 
14. Asmuo, naudojantis nuotraukas pažeidžiant Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako pagal autorių teises reguliuojančius teisės aktus. 
 
III SKYRIUS 
NUOTRAUKŲ BANKO ADMINISTRATORIAUS ATSAKOMYBĖ 
 
15. Administratorius neatsako, jei Nuotraukų banke pateikiama informacija neatitinka tikrovės. 
16. Nors Nuotraukų bankas dažniausiai veikia be sutrikimų, Administratorius negali garantuoti, kad Svetainėje patalpinta nuotrauka nebus užkrėsta kompiuterių virusais, nebus sugadinta ar prarasta dėl nuo Administratoriaus nepriklausančių̨ aplinkybių̨, kad Nuotraukų banko veikla nebus sutrikdyta dėl nuo Administratoriaus nepriklausančių̨ aplinkybių̨, kad Administratorius visiškai atkurs sugadintą ar prarastą nuotrauką, ar atstatys sutrikdytą Nuotraukų banko veiklą.  
17. Administratorius pasilieka teisę bet kada nutraukti Nuotraukų banko veiklą be jokio išankstinio įspėjimo. 
bottom of page